Казуси за НБУ и МВБУ

Казуси за НБУ
Казуси за НБУ, Казуси за МВБУ

Поръчка на Казуси за НБУ -(Нов Български Университет) – базова цена 50 лв. за един брой

Изключение правят казусите по Статистика, Счетоводство, Математика за икономисти, Теория за вземане на решения, Моделиране на решенията, които цени се влияят от обема на поръчаните от Вас казуси, както и от честотата на Вашите заявки към нас.

Нашият екип си запазва възможността да коригира горепосочеаната цена, в случай че казусът Ви се отличава със специфични изисквания към разработването му.

 

На Вашето внимание, предлагаме решаване на казуси по следните теми и специалности:

 • Банково дело
 • Бизнес план за инвестиции
 • Бизнес комуникации и делови преговори
 • Бизнес комуникации и етикет в туризма
 • Бизнес стратегия на малката фирма
 • Връзки с обществеността
 • Въведение в публичната администрация
 • Външноикономическа дейност на фирмата
 • Данъчно облагане. Застраховане
 • Екология и природознание в туризма
 • Застраховане на малки и средни фирми
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Икономика за мениджъри
 • Икономика на малкото и средно предприятие
 • Икономика на природоползването
 • Икономика на труда Казуси за НБУ
 • Икономика на туристическата фирма
 • Икономически структури и индустриална организация
 • Икономически теории
 • Индустриална организация
 • Интелектуална собственост
 • Информационно осигуряване в туристическата дейност
 • Информационни системи
 • Информационно технологии в бизнеса
 • Логика, философия

 • Макроикономика
 • Макроикономически анализи
 • Маркетинг и реклама на малка фирма
 • Маркетинг на услугите
 • Маркетинг на туристическия бизнес
 • Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност
 • Мениджмънт на туристическата фирма
 • Международен маркетинг
 • Международна икономика
 • Международно междуфирмено сътрудничество
 • Микроикономика
 • Организационно поведение
 • Организация на малкото предприятие
 • Основи на екологията
 • Основи на маркетинга
 • Основи на правото казуси за НБУ
 • Основи на публичното право
 • Основи на стопанското управление
 • Пари, банки и капиталови пазари
 • Планиране и прогнозиране
 • Пласментна политика Казуси за НБУ
 • Поведение на потребителя
 • Правна защита на конкуренцията
 • Правна култура на бизнес ръководителя
 • Правни проблеми на малката фирма
 • Правно регулиране на маркетинговата дейност
 • Правно регулиране на туристическата дейност
 • Практикум по езикова култура
 • Предприемачество
 • Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомуникации/
 • Приложна математика за икономисти
 • Публична финансова администрация
 • Пъблик рилейшънс и туристическа анимация
 • Регионална икономика
 • Рекламен дизайн
 • Рекламна политика
 • Специализирани видове туризъм
 • Сравнителна стопанска история
 • Стокова политика и иновационен маркетинг
 • Стратегически мениджмънт
 • Теория на вземане на решения
 • Техника на външнотърговската дейност
 • Технология и организация на ресторантьорството
 • Технология и организация на туристическата дейност
 • Технология и организация на хотелиерството
 • Търговско право каз

уси за НБУ

 • Управление на информационните системи
 • Управление на качеството
 • Управление на маркетинговата дейност
 • Управление на националната икономика
 • Управление на проекти Казуси за НБУ
 • Управление на промените
 • Управление на промените и фирмената култура
 • Управление на смесени фирми
 • Управление на човешките ресурси
 • Финансов анализ на инвестициите
 • Финансови посредници и пазари
 • Финансово счетоводство
 • Финансово управление на малка фирма
 • Ценова политика

 

ВНИМАНИЕ!!!

През 2010 г., първо Нов български университет, след него Международното висше бизнес училище – Ботевград и Колежа по туризъм в Албена внедриха в своите системи алгоритъм за анализ на уникалност на текст, който анализира поредиците и конфигурациите от думи в студентските разработки (магистърски тези, дипломни работи, казуси, реферати, есета, курсови и домашни задания и т.н.) и търси тяхно съответствие в определени масиви от данни, в дадения случай това е интернет, базата на университета /и останалите университети с договор със същата фирма доставчик на услугата/ от вече предадени разработки от всякакъв вид и вероятно база с учебници, книги и помагала, съществуващи в дигитален вид.

Освен това програмата сравнява всеки документ с база от информация съдържаща архива на десетки хиляди големи вестници, списания, научни списания и книги, както и база данни с над 13.8 милиарда записа от текущите и архивирани страници с уеб съдържание, както и 180 милиона по-стари студентски документи (само дипломните работи са няколко милиона към края на юни 2012г.). Казуси за НБУ

Като цяло, това е най-хубавото събитие в българското образование в последните години, като достижение на технологията, системата е изключително адаптивна и не може да бъде излъгана, просто трябва да се работи, както трябва, да се пише дума по дума и ред по ред. Освен това тя поставя под натиск и останалите университети да се присъединят към подобни проекти срещу плагиатството, което ще е полезно за българското образование.