Разработка на теми

Разработване на дипломни работи
Разработване на дипломни работи

 

Разработване на дипломни работи,

курсови работи, изготвяне на реферати и други индувидуални проекти

 

разработване на дипломни работи

MOITETEMI.COM е специализиран в предоставянето на комплексни услуги в комерсиалното консултиране на учащи – студенти и ученици, дипломанти и докторанти.

 

Услугите обхващат разработване на дипломни работи, разработка на магистърски тези, курсови работи, реферати, есета, доклади, протоколи, проекти, казуси. За Вашето максимално улеснение предлагаме и разработка на въпроси за държавни изпити.

В нашата работа използваме материали както на български, така и на руски, английски и немски език.

Основно работата ни е свързана с УНСС, НБУ, МВБУ, МВЗФ, СУ, ТУ – София, ТУ – Габрово, ТУ – Варна. Като особено внимание обръщаме на казусите за НБУ и МВБУ – Ботевград. Поради тяхната специфика и поради факта, че са съществен процент от нашата работа.

Дори и да се обучавате в друг ВУЗ, не се колебайте да ни потърсите!

Наш основен приоритет е комплексното обслужване на клиентите, обхващащо разработването и свързаните с него процеси – създаване и обработка на текстове. Както и извършване на необходимите изчисления, преводи и сканиране. писане на дипломна работа

Крайният продукт включва цялостното изготвяне на текста със съпътстващите го на научен апарат /бележки под линия/, приложения, съдържание, използвана литература и заглавна страница. Както и съставяне на резюме и отговори на въпросите от рецензията при магистърските тези, дипломните работи и проекти. разработване на дипломни работи

Запознати сме с изискванията на всички български и редица чужди университети за оформление и съдържание на писмените материали.

MOITETEMI.COM Ви гарантира индивидуалност на разработката. Всички магистърски тези, дипломни и курсови работи, реферати, есета и др. поръчани при нас се разработват индивидуално.

Начините за приемане на поръчката, комуникация между поръчващ и изпълнител, предаване и заплащане на разработките са максимално гъвкави и съобразени с Вашата ангажираност и местонахождение.

Гарантираме Ви пълна конфиденциалност! Никой освен прекия изпълнител на Вашата поръчка няма достъп до посочените от Вас лични данни.  писане на дипломна работа

Пълната информация за поръчаната от Вас тема – изисквания, насоки и предпочитания е важна за нас. Изпълняването на всички корекции, изисквани от преподаватели са безплатни, освен в случаите, в които първоначално предоставената информация е погрешна или непълна. Непълната информация освобождава MOITETEMI.COM от всякаква отговорност относно съответствието на предоставения готов материал с изискванията на преподавателя. MOITETEMI.COM не носи отговорност за материали, одобрени в окончателен вид и закупени от клиента. разработване на дипломни работи

Ако поръчката Ви не се вмества в традиционните срокове за изпълнение, MOITETEMI.COM предлага и разработки в експресни срокове.

Не забравяйте, че въпреки широкия набор от специалисти в нашия екип, ангажираността им може да доведе до отказ на Вашата поръчка, с оглед екстремно краткия срок. Навременната Ви поръчка гарантира нейното изпълнение, а следователно и Вашето спокойствие и сигурност!

Разработване на дипломни работи и магистърски тези от екипа на MOITETEMI.COM

Как се изготвят магистърски тези и дипломните работи?

Въпросът изисква да се изясни същността на магистърската теза/дипломната работа и дипломирането.

Първо, дипломна работа е общ термин и на теория обхваща видовете бакалавърска теза /наричана най-често дипломна работа/, магистърска теза и дипломен проект. Бакалавърската теза обикновено е върху обща тема, на базата на неголям набор източници, като не винаги е с ясно откроена структура, но задължително присъства използвана литература, но не винаги библиография.

Задължително дипломната работа има теоретична и практическа част, а понякога и глава за изводи и препоръки, но по-често тази роля се играе от заключението. Само отчасти е аналитична, в огромната си част е компилативна, като изисква добро владеене на теоретичната база и някакви макар и не обширни практически познания. разработване на дипломни работи

Обемът й варира от 50-60 стандартни машинописни страници. писане на дипломна работа

Най-често бакалавърски тези разработваме по икономически специалности в български и чуждестранни университети. писане на дипломна работа

Дипломния проект се създава на базата на специфично задание с определени стойности, характерен е за техническите университети, с висока степен на техническа сложност, като задължително включва проектна част във вид на чертежи, платки, модели, изчисления, макети и т.н. според нас е неправилно да се нарича дипломна работа по какъвто и да е повод. разработване на дипломни работи

Аналитична в строгите рамки на предварителното задание, тази разработка изисква точност, но не винаги творчество. Решава се в обем от 50 до 100 стандартни машинописни страници, като почти винаги се използва шрифт TNR 12.

Магистърската теза /магистърска дипломна работа/ се разработва по конкретен проблем, често е по-малка по обем от бакалавърската теза, но с по-високо ниво на академичен принос, като е почти изцяло аналитична. Обикновено е в обем от 70 до 80 стандартни машинописни страници.

Магистърски тези изготвяме най-често за НБУ, СА „Д.А. Ценов”; УНСС, Варненски университет; Софийски университет „Св. Климент Охредски”, Пловдивски университет; Бургаски свободен университет; Варненски свободен университет; МВБУ – Ботевград; Технически университет; Частен колеж „Делта”, чуждестранни университети и други.

Държавният изпит е алтернативата на дипломната работа и представлява явяване на писмен и/или устен изпит пред Дипломна комисия, като подготовката се базира на учебния материал, рамкиран от конспект, въпросите, от който е най-добре да се разработят в обем от 3 до 5-10 страници според вида, същността и обема на изучаваната материя, някои специалности завършват с повече от един държавен изпит, с практически изпити и т.н.

Държавни изпити разработваме основно за хуманитарни и икономически специалности за всички университети в страната. При разработването на дипломна работа едно от нашите основни изисквания е разработката да отразява самостоятелен принос на автора и коректно позоваване на чужди източници на информация. разработване на дипломни работи

Разработване на курсови работи, реферати и проекти от екипа на MOITETEMI.COM

Курсовата работа има аналитичен характер, тя е с по-висока степен на трудоемкост от реферата и доклада, има откроена структура, задължително се изготвя с използвана литература. Може да включва емпирично или теренно изследване, приложения, анализи, презентации. Обемът и варира в голям диапазон от 5 до 50 и повече стандартни машинописни страници.

Курсовият проект е вид курсова работа или равностойна разработка, според различните мнения. Той има практически характер, прилага се в технически университети, има проектна част, а в икономическите специалности може да включва изследване, модел и т.н. Обемът му варира в голям диапазон от 5 до 50 и повече стандартни машинописни страници. разработване на дипломни работи

Нашият екип разработва курсови работи и курсови проекти за всички български и редица чуждестранни университети.

Според нашият опит структурата на курсовата работа трябва да има следният общ вид:

• заглавна страница – лице и визитка на разработката, особено важно е оформлението и спазването на изискванията на университета, титлите на преподавателите трябва да се предадат точно. писане на дипломна работа

• съдържание – помага да се ориентира преподавателя по-бързо в темата

• увод – актуалност и теза

• изложение – теория, история или методика

• аналитична част – изследване, интервю, анализ на фирма

• изводи и препоръки – при изследване – извод от анкетата, интервюто, при анализ на фирма или организация.  Препоръки за бъдещото й развитие

• използвани източници – литература он университетското издателство и корифеите в сферата. разработване на дипломни работи

• приложение – препоръчително е, за онагледяване на аналитичната част на работата да се приложат фигури, снимки, таблици или графики.

Курсовата работа трябва да почива на първични източници. Всяко използване на готови текстове е лесно уловимо. Необходимо е да се спазват правилата за цитиране и използване на чужди мисли.

За разработване на курсова работа с високо качествео е необходимо време. Качествени материали и добър изпълнител, ако не сте сигурни в себе си, доверете се на нашия екип.